Ex–ante ir post–ante stebėsenos schemos parengimas ir jos įgyvendinimas (D1 veikla)

Paukščių ir jų buveinių, bei augalijos aprašomieji duomenys yra svarbūs kaip pagrindinė informacija, vertinant įgyvendinamų priemonių veiksmingumą ir planuojant tolesnę veiklą, taip pat įvertinant tam tikrų paukščių rūšių, esančių teritorijoje, dabartinę ir numatomą apsaugos būklę. Surinkti duomenys taip pat padės sutelkti dėmesį į svarbiausias Tyrulių pelkės ir kitas panašias teritorijas šalyje, kurioms turi būti planuojamos apsaugos priemonės. Augalijos pokyčiai taip pat rodo buveinių pokyčių tendencijas ir leidžia prognozuoti tolesnę sukcesijų eigą. Tokia informacija leidžia planuoti skubias papildomas veiklas (jei būtina) ir parodo, kiek tam tikra teritorija yra užimta saugomų rūšių paukščių. Tai svarbi pagrindinė informacija, leidžianti įvertinti dabartinę ir esamą vietinių populiacijų apsaugos būklę, ar parengti galimas tvarkymo priemones, skirtas rūšims svarbioms buveinėms nacionaliniu mastu.

 

 


Peržiūrėti didesnį žemėlapį

Baziniai tyrimai, vadinamasis ex-ante ir post-ante monitoringai, yra skirti: a) perinčių paukščių populiacijų (didieji baubliai ir švygždos) stebėsenai, įvertinant paukščių gausumą ir erdvinį pasiskirstymą; b) migruojančių pilkųjų gervių stebėsenai, įvertinant vietoje apsistojusių paukščių kiekį ir pasiskirstymą; c) aukščiau minėtų paukščių rūšims svarbių buveinių stebėsenai, kurios metu bus siekiama įvertinti atitinkamų buveinių užimamus plotus, žolinių augalų bendrijų sudėtį (buveinės kokybės rodiklis). Visi šie rodikliai, kurie bus nustatomi D1 veiklos įgyvendinimo metu, yra tiesiogiai susiję su praktiniu projekto veiklų valdymu ir gali parodyti įgyvendintų projekto veiklų poveikį bei veiklų efektyvumą tam tikroms paukščių rūšims.

Baziniai tyrimai bus pradėti (ex-ante) 2013 ir 2014 m., t. y. prieš įgyvendinant praktines priemones, ir bus toliau vykdomi (post-ante) 2015– 2017 m., t. y. per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Pagrindiniai parametrai, kuriais remiantis bus parengta monitoringo sistema, yra šie:

Baubiančių didžiųjų baublių patinų skaičius teritorijoje, taip pat projekto veiklų įgyvendinimo plotuose (tikslus skaičius, naudojant kartografavimo metodą – rodiklis, parodantis perinčios populiacijos būklę);
Teritorinių švygždų patinų skaičius – rodiklis, parodantis populiacijai tinkamas sąlygas konkrečiuose plotuose;
Perinčioms didžiųjų baublių ir švygždų populiacijoms svarbių buveinių kartografavimas (šlapių ir ne pernelyg tankių nendrynų ir viksvynų kartografavimas);
migruojančioms pilkosioms gervėms svarbių buveinių kartografavimas (šlapi ir užpelkėję plotai);
žolinės augalijos struktūros (rūšinės sudėties ir tam tikrų žolių rūšių gausumas) stebėjimas plotuose, kuriuose buvo naudojamos projekto tvarkymo priemonės įgyvendinant C1–C7 veiklas. Tai parametrai, rodantys tvarkomų buveinių kokybės pokyčius.

Visi stebėjimo duomenys bus įvedami ir saugomi GIS duomenų bazėje ir tai bus pagrindinė informacija ilgalaikei tvarkymo veiklų stebėsenai. Stebėsenos rezultatai (ataskaitos) kasmet bus paskelbti projekto interneto svetainėje, pateikti projekto priežiūros institucijai (F1) ir sudarys dalį bendrojo projekto monitoringo (F3). Visas monitoringo veiklas vykdys samdomi projekto darbuotojai.

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.