Praktinė gamtosauga

Atsikuriančioje Tyrulių pelkėje įgyvendintos visos buveinių tvarkymo veiklos

Praėjusią žiemą Tyrulių pelkės PAST (PAST – paukščių apsaugai svarbi teritorija) LOD tęsė pelkinių buveinių atkūrimo veiklas, kuriomis buvo siekiama projekto rengimo metu išskirtuose tvarkymo plotuose formuoti tikslinėms šios saugomos teritorijos paukščių rūšims tinkamas buveines. Įvairiomis projekto metu įgyvendintomis gamtotvarkos priemonėmis buvo siekiama didžiausiame išeksploatuotame šalies durpyne aplinkos sąlygas tikslingai formuoti taip, jog čia galėtų gyventi maksimaliai skaitlingos perinčių didžiųjų baublių ir švygždų, bei gausias rudenines sankaupas čia formuojančių pilkųjų gervių populiacijos.

Skaityti daugiau

Tyrulių pelkės hidrologinio režimo atkūrimo darbai artėja prie pabaigos

Sumedėjusios augalijos iškirtimas Tyrulių pelkės plotuose (C.2 veikla) yra tik pirmasis darbų etapas, nes vėliau juose buvo atliekami pelkinių buveinių atsikūrimui palankaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai (C.1 veikla).
Kadangi visoje durpyno teritorijoje šiuo metu yra išlikęs gana tankus sausinimo kanalų tinklas, ir didelė šių griovių dalis savo funkciją gerai atlieka, daugelyje išeksploatuotų ir aplestų durpyno plotų pelkinių buveinių formavimuisi tinkamų sąlygų nėra. Šiuose plotuose vyrauja skurdi augalija, o kai kur žemės paviršiuje vyrauja plika durpė.

Skaityti daugiau

Tyrulių pelkėje užbaigti užpelkėjusių plotų, apaugusių tankiais nendrynais, tvarkymo darbai

2016 m. vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje projekto darbų vykdytojai tęsė 2014 m. pradėtus buveinių tvarkymo darbus, kurių metu užpelkėjusiuose plotuose dar augalijos vegetacijos metu buvo pakartotinai šienaujami nendrynai (projekto C.5 veikla). Jais siekiama sumažinti tankių nendrynų plotus, siekiant viksvų bendrijų atsikūrimo juose.

Skaityti daugiau

Sugrįžtantiems paukščiams jau parengta daugiau kaip 400 ha atvirų pelkės plotų

Praėjusį rudenį ir šią žiemą projekto darbų vykdytojai tęsė pradėtus buveinių tvarkymo darbus, kurių metu iš tvarkymo plotų buvo šalinama sumedėjusi augalija ir mažinamas tankių nendrynų plotas. Šie darbai buvo pradėti dar 2015 m. liepos mėnesį, kuomet C.5 veiklai išskirtuose plotuose, buvo pradėti kirsti dar vegetuojančių nendrių stiebai. C.5 veikla – nendrių iškirtimu užpelkėjusiuose durpyno plotuose – siekiama mažinti tankių nendrynų užimamas durpyno teritorijas, tokiu būdu gerinant buveinių sąlygas tokių nendrynų vengiantiems paukščiams (pavyzdžiui didiesiems baubliams) ir sutankėjusių nendrių stelbiamiems pelkių augalams. Be to, šia veikla formuojamos ir palaikomos atviro tipo buveinės, kurios yra svarbios tokiems Tyrulių durpyne migracijų metu apsistojantiems paukščiams kaip pilkosios gervės, gulbės giesmininkės ir žąsys. Dėl šios priežasties siekėme, kad atkuriamų atvirų buveinių plotai būtų kuo didesni, o esant galimybei, panašiomis savybėmis pasižyminčius greta esančius plotus buvo stengiamasi sujungti pašalinant tarp jų augančias ir šiuos plotus suskaidančias aukštesnių medžių juostas.

 

Skaityti daugiau

Tyrulių durpyne pradėti hidrologinio režimo atkūrimo darbai

Šių metų lapkritį UAB „Didysis tyrulis“ darbuotojai viename iš Tyrulių pelkės tvarkomų plotų įrengė pirmąsias užtvaras, kurios skirtos iš tvarkymo ploto ištekančio vandens sulaikymui. Šiais darbais buvo pradėta viena iš praktinės gamtosaugos veiklų – hidrologinio režimo atkūrimas (C.1 veikla), kuria siekiama išeksploatuotuose ir apleistuose buvusio durpyno plotuose atstatyti pelkėdarai palankų drėgmės režimą.

Skaityti daugiau

Pradėti nendrynų tvarkymo darbai

Šių metų liepos pirmąją savaitė Tyrulių durpyno tvenkiniuose pradėti nendrynų tvarkymo darbai - praktinės gamtosaugos priemonė, kuri projekto paraiškoje aprašyta kaip C3 veikla. Šia priemone siekiama sekliuose tvenkiniuose augančius ištisinius nendrių sąžalynus formuoti taip, kad padidėtų jų, kaip specifinės šlapžemių buveinės, ekologinė talpa. Tuo pačiu tvenkiniuose sumažės bendras tankių nendrynų plotas ir seklesnėse tvenkinių vietose pagerės sąlygos įsukurti viksvoms ir kitoms, tvarkymo plotuose rečiau sutinkamoms žemapelkių augalų rūšims, kurias šiuo metu nendrės nustelbia. Nendrių stiebai specialiomis savaeigėmis nendriapjovėmis nupjaunami po vandeniu, nes tai yra vienintelis efektyvus būdas sumažinti nendrių atžėlimo galimybę. Nendrių stiebus jų vegetacijos laikotarpiu nupjaunant po vandeniu jos neatsistato mažiausiai kelerius metus, todėl šios veiklos poveikis bus ilgalaikis.

Skaityti daugiau

Užbaigti 2014-2015 m. žiemos sezono sumedėjusios augalijos ir nendrių šalinimo darbai

Praėjusią žiemą Tyrulių pelkės PAST (Paukščių apsaugai svarbi teritorija) toliau vyko projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas įgyvendinant Tyrulių PAST atkūrimo darbus“ buveinių tvarkymo veiklos. Žiemos sezonui suplanuoti tokie darbai, kurių šiltuoju metų laiku įgyvendinti nėra įmanoma ne tik dėl neįprastų reikalavimų nendres ir sumedėjusią augaliją šalinančiai ir iš plotų išvežančiai technikai, bet ir dėl to, kad botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose vykdomiems buveinių tvarkymo darbams galioja LR Vyriausybės patvirtintos „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, kuriose nurodoma, jog tokio pobūdžio darbai gali būti vykdomi tik pakankamai įšalus gruntui. Šis reikalavimas apsprendžia tai, kad tvarkymo plotuose mechanizuotas nereikalingos augalijos šalinimas ir išvežamas gali būti atliekamas tik kurį laiką nusistovėjus pakankamai šaltiems orams. Tačiau nei ši, nei pirmųjų projekto įgyvendinimo metų žiema, nebuvo pakankamai šaltos, todėl šių veiklų įgyvendinimo laikotarpis ir 2014-2015 m. žiemą buvo gana trumpas. Intensyviausiai nendrių ir sumedėjusios augalijos šalinimo veiklas (projekto C2 ir C4 veiklos) įgyvendinantys rangovai dirbo 2015 m. vasario mėnesį, nes jau nuo kovo pirmosios dienos sumedėjusios augalijos šalinimas tvarkomoje Tyrulių PAST teritorijoje draudžiamas ir pagal miško kirtimo taisykles.

Skaityti daugiau

Skelbiamas konkursas nendrių ir sumedėjusios augalijos išpjovimo ir išvežimo iš tvarkomų Tyrulių pelkės plotų paslaugoms

Įgyvendindama ES aplinkos finansinės programos LIFE+ finansuojamą projektą „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus“, Lietuvos ornitologų draugija skelbia konkursą nendrių ir sumedėjusios augalijos išpjovimo ir išvežimo iš tvarkomų Tyrulių pelkės ploto darbams. Šių darbų tikslas - sumažinti tankių nendrynų plotą ir sumedėjusios augalijos plitimą sausose durpyno teritorijose ir užmirkusiuose plotuose, kuriuose jau vyksta pelkinių buveinių atsikūrimas.

Skaityti daugiau

Pradėti tvenkiniuose esančių nendrynų tvarkymo darbai

Šių metų rugpjūčio mėnesį buvo pradėti apsemtuose Tyrulių durpyno plotuose esančių nendrynų tvarkymo darbai. Nendrės specialia amfibija pjaunamos 2-4 m pločio juostomis tarp jų paliekant apie 10 m pločio neliesto nendryno plotus, siekiant sukurti nedidelius nendrynų fragmentus. Šia veikla siekiama padidinti šio tipo buveinių ekologinę talpą, pagerinant sąlygas čia perintiems didiesiems baubliams (viena iš tikslinių projekto paukščių rūšių) ir vandens paukščiams. Iš viso tokiu būdu dar šiais metais planuojama sutvarkyti bemaž 180 ha šiai veiklai išskirtų tvarkymo teritorijų, kuriose bus siekiama išpjauti apie 20 ha vandenyje ir pakrantėse augančių nendrynų.

Skaityti daugiau

Tyrulių durpyne vyksta priešgaisrinės apsaugos kelių tvarkymo darbai

Šių metų birželio-liepos mėnesiais buvo vykdomi Tyrulių durpyno šiaurinėje dalyje esančio priešgaisrinės apsaugos kelio tvarkymo darbai. Šie keliai, kuriais dažniausiai naudojasi durpyno teritorijoje besilankantys poilsiautojai, vietos gyventojai ir miškininkai, yra svarbūs dėl to, jog gaisro atveju leistų pasiekti nuošaliausias durpyno teritorijas. Tačiau pastaraisiais metais šie keliai nebuvo prižiūrimi, todėl daugelyje vietų buvo sunkiai pravažiuojami dėl susidariusių duobių, kurios lietingu laikotarpiu prisipildydavo vandens. Be to, kai kuriose vietose kelias buvo per siauras, kad juo galėtų važiuoti didesnės autotransporto priemonės.

Skaityti daugiau

Skelbiamas konkursas nendrių išpjovimo darbams apsemtuose durpyno plotuose

Įgyvendindama ES aplinkos finansinės programos LIFE+ finansuojamą projektą „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus“, Lietuvos ornitologų draugija skelbia konkursą nendrių išpjovimo darbams apsemtuose plotuose (tvenkiniuose). Šių darbų tikslas - sumažinti apsemto nendryno plotą ir pagerinti buveinių sąlygas vandens ir pakrančių paukščiams.

Skaityti daugiau

Į Tyrulių pelkę sugrįžta paukščiai

Atlikus pirmuosius buveinių tvarkymo darbus Tyrulių durpyne jau galima pasidžiaugti ir pirmaisiais šio darbo rezultatais - suformuotame atvirame žemapelkės plote vasario 27 d. apsistojo pora gulbių giesmininkių, kurios šiame plote stebėtos ir vasario 28 d. bei kovo 4 dieną. Tvarkymo darbai gulbių pasirinktame plote jau nebus vykdomi, todėl tikimės, kad ši pora čia pasiliks perėti. Buveinė joms atrodo tinkama - yra pakankamai atviro vandens plotų, gausu įvairių seklių įlankų, kanalų, o pavasarį suvešėjusi pakrančių augalija suteiks galimybes šiems paukščiams pasislėpti.

Skaityti daugiau

Tyrulių durpyne pradėti buveinių tvarkymo darbai

Šių metų sausio mėnesį oro sąlygos leido pradėti buveinių tvarkymo darbus užmirkusiuose pelkės plotuose, kuriuose nendrių ir krūmų išpjovimo darbus (C4 veikla) buvo planuojama atlikti pasitelkus prie traktoriaus tvirtinamus pjovimo įrenginius. Šiam darbui buvo pasirinktas vienas iš didžiausių tvarkomos teritorijos plotų, kuriame nendrynai su krūmų sąžalynais, pavieniais nedideliais berželiais ir atviro vandens platais užima bemaž 50 ha plotą. Projekto vykdymo metu visus užmirkusius nendrynus su krūmais žiemos metu planuojama nupjauti du kartus, tokiu būdu sustabdant sumedėjusios augalijos plitimą ir sukuriant palankesnes sąlygas specifinėms žemapelkių ir tarpinio tipo pelkių augalų rūšims, kurioms pavasarį suvešėti neleidžia seni stovinčių nendrių stiebai.

Skaityti daugiau

Įvyko projekto stebėsenos komiteto posėdis

2014 m. vasario 13 d. Radviliškio rajone Jonaitiškių kaime įvyko pirmasis projekto priežiūros komiteto narių posėdis. Be projekto vykdytojų atstovų jame dalyvavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Tytuvėnų regioninio parko, Šiaulių miškų urėdijos, Tytuvėnų miškų urėdijos ir Tyrulių seniūnijos atstovai. Susirinkimo pradžioje buvo pristatyti projekto tikslai, laukiami rezultatai, aptartos numatytos vykdyti veiklos. Vėliau buvo diskutuojama vietos gyventojų bendruomenei ir Tyrulių pelkės žemės valdytojams aktualiais klausimais, aptartos potencialios problemos ir galimi jų sprendimo būdai.

Skaityti daugiau

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.