Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Tyrulių pelkės Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) tikslinių rūšių – didžiųjų baublių (Botaurus stellaris), švygždų (Porzana porzana) ir pilkųjų gervių (Grus grus) – bei joms svarbių buveinių būklę bei padidinti šioms rūšims tinkamų buveinių plotus išeksploatuotose Tyrulių pelkės dalyse. Šio tikslo bus siekiama tikslinėmis parengiamosiomis ir tvarkymo veiklomis atstatant pelkinių ekosistemų atsikūrimui palankų hidrologinį režimą, taip pat tam tikrose durpyno vietose mažinant nendrynų ir sumedėjusios augalijos plotus. Tikimasi, kad įgyvendinant numatytas teritorijos tvarkymo priemones pagerės ir kitoms vandens-pelkių ekologinės grupės paukščių rūšims būtinos buveinių savybės. Be to, bus pasiektas teigiamas efektas mažinant anglies emisiją, tokiu būdu prisidedant prie klimato kaitos problemų sprendimo.

Projekto metu saugant tikslines paukščių rūšis bus siekiama:

 • pagerinti tinkamų buveinių būklę, kad padidėtų jų ekologinė talpa;
 • dalyje nusausintų pelkės plotų atstatyti pelkėdaros procesams palankų hidrologinį režimą;
 • palaikyti viksvų ir kitų svarbių augalų bendrijų formavimosi procesus;
 • mažinti paukščių trikdymą veisimosi metu ir migruojančių gervių sankaupų formavimosi metu;
 • palaikyti priešgaisrinės saugos požiūriu palankų išeksploatuoto durpyno hidrologinį režimą;
 • didinti visuomenės informuotumą apie sunaikintos pelkės atkūrimo galimybes.

Atstatant pelkėdaros procesams palankų hidrologinį režimą visų pirma bus siekiama paskatinti viksvynų ir kitų žemažolių pelkinių augalų bendrijų įsikūrimą tam tinkamuose plotuose. Yra žinoma, kad kad sumedėjusi augalija šlapiuose viksvynuose ir kitokiuose užmirkusiuose plotuose auga labai lėtai. Prieš kelis dešimtmečius didžiojoje Tyrulių durpyno dalyje užbaigus durpių gavimo darbus ir neatstačius šlapžemių augalijos bendrijoms formuotis tinkamo drėgmės režimo, šiuose plotuose pradėjo augti pavieniai krūmai ir medžiai. Šiuo metu skurdi sumedėjusi augalija dominuoja didžiojoje buvusio durpyno  dalyje, tačiau užmirkusiose šių plotų dalyse aptinkama nedidelių viksvynų. Todėl pašalinus sumedėjusią augaliją ir suardžius esamą sausinimo sistemą galima tikėtis, kad šie plotai užžels žemapelkėms būdinga žoline augalija, kuri bent kelis dešimtmečius neleis įsivyrauti sumedėjusiems augalams. Viksvos gana sėkmingai konkuruoja ir su nendrėmis, todėl šiuo metu viksvomis apaugusiuose pelkės plotuose nendrių yra palyginti mažai. Tačiau kaupiantis seniems, nudžiūvusiems nendrių stiebams jų plotai kasmet tampa vis tankesni. Todėl kai kuriose durpyno vietose numatyta šalinti ir augančius, ir senus nendrynus (C4 veikla). Šią veiklą pakartojus du kartus ir tinkamu laiku (vasaros pabaigoje), tikėtina, kad nendrynai sunyks. Tuo pat metu bus sudarytos geresnės sąlygos viksvoms, kurių bedrijos galės įsikurti didesniuose plotuose. Projekto ilgalaikis tikslas yra tinkamai tvarkyti buvusius užpelkėjusius plotus, siekiant atkurti viksvų buveines ir palikti jas regeneruoti natūraliu būdu.

Įgyvendinus projekto paraiškoje numatytas veiklas, tinkamas hidrologinis režimas bus atkurtas ne mažesniame nei 400 ha plote, o atvirų durpyno plotų pelkinės buveinės tvarkomos– ne mažesniame nei 500 ha plote. Hidrologinio režimo atstatymas taip pat užtikrins geresnę durpyno apsaugą nuo galimų gaisrų, o įrengtos tam tikrais laikotarpiais transporto priemonių judėjimą ribojančios  priemonės leis sumažinti perinčių ar migruojančių paukščių trikdymą. Vykdomos viešinimo akcijos suteiks naudingos informacijos vietos gyventojams bei šalies visuomenei apie Tyrulių pelkės svarbą saugant nykstančias paukščių rūšis bei joms svarbias buveines, taip pat atkuriant žmogaus sunaikintas pelkines ekosistemas.

Projekto veiklų sąrašas

A. Parengiamosios veiklos, valdymo planų ir (arba) veiklų planų parengimas

A1 Tyrulių durpyno palankaus hidrologinio režimo atkūrimo projekto parengimas, nurodant galimas teritorijos apsėmimo alternatyvas

B. Žemės pirkimas ir (arba) nuoma ir (arba) kompensacinė išmoka už naudojimo teises (nenumatyta)

C. Konkrečios apsaugos veiklos

C1 Tyrulių durpyno palankaus hidrologinio režimo atkūrimas

C2 Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas 

C3 Nendrių išpjovimas bei pakartotinas išpjovimas apsemtuose plotuose

C4 Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas  užpelkėjusiuose plotuose

C5 Nendrių iškirtimas bei pakartotinas išpjovimas užpelkėjusiuose plotuose

C6 Priešgaisrinės apsaugos kelių tvarkymo projektavimas ir tvarkymas

C7 Pravažiavimo į durpyną kelių užtvėrimas

D. Projekto veiklų monitoringas (privalomas tik tada, kai yra konkreti apsaugos veikla)

D1 Ex-ante ir post-ante monitoring schemos parengimas ir jos įgyvendinimas (LOD)

D2 Projekto poveikio socio-ekonominėms sąlygoms ir ekosistemų funkcionalumui įvertinimas

E. Visuomenės informavimas ir rezultatų sklaida (privaloma)

E1 Vizualinės infrastruktūros įrengimas

E2 Filmo apie Tyrulių pelkės atkūrimą ir jos vertybes, projekto veiklas sukūrimas ir transliavimas nacionalinėje ir regioninėje TV

E3 Renginių organizavimas

E4 Projekto svetainės sukūrimas ir palaikymas

E5 Projekto viešinimas media priemonėse

E6 Informacinių leidinių apie Tyrulių pelkę ir projektą leidyba ir platinimas

E7 Layman ataskaitos parengimas

E8 Seminaro apie pažeistų pelkių atkūrimo patirtį organizavimas (LOD)

F. Visa projekto veikla ir projekto monitoringas

F1 Projekto administravimas (LOD)

F2 Projekto administravimas (UAB „Didysis tyrulis“)

F3 Projekto veiklų monitoringas

F4 „After-Life“ apsaugos planas

F5 Komunikavimas su kitais projektais

F6 Projekto auditas

Veikla ir taikomos priemonės

Projektas apima tik vieną parengiamąją veiklą, kuri yra susijusi su techniniu Tyrulių pelkės hidrologinio režimo atkūrimo projektu. Praktinės apsaugos priemonės bus pradėtos taikyti anksčiau buvusiuose užpelkėjusiuose plotuose, kurie šiuo metu apaugęs krūmais ir nendrėmis. Taip pat nuo projekto vykdymo pradžios sausuose durpynų plotuose bus pradėta kirsti sumedėjusią augaliją, nes tai yra glaudžiai susiję su hidrologinio režimo atkūrimo procesu (su sąlyga, kad sumedėjusi augalija bus pašalinta iš tvarkomų sričių). Dar viena iš tvarkymo priemonių yra susijusi su nendrynais, augančiais apsemtose vietovėse, kurie yra tipinės didžiųjų baublių perėjimo vietos. Tam tikro pločio juostomis špjaunant tankius nendrynus bus siekiama padidinti ekologinę tokios buveinės talpą ir palaikyti perinčios populiacijos didėjimą. Numatyta užtverti pravažiavimo į durpyną kelius, kad mažiau būtų trikdomi paukščiai, ypač teritorijose, kur peri didieji baubliai ir švygždos. Galiausia numatytas vietinių kelių remontas, kuris yra glaudžiai susijęs su gaisrų prevencija pelkėje ir paukščių perėjimo buveinių apsauga nuo ugnies.

Poveikio stebėsenos užduočių grupė susijusi su įgyvendinamų veiklų poveikio įvertinimu. Jų atlikimo metu bus vertinamas socialinių ir ekonominių sąlygų poveikis bei ekosistemos pokyčiai. Bus vykdoma įvairi informavimo veikla siekiant, kad būtų plačiai skleidžiama informacija ir praktinė patirtis, susijusi su pelkėtų vietų buveinių atkūrimu ir užtikrinanti saugomų paukščių rūšių tinkamą apsaugos lygį. Šiuo tikslu bus, skelbiamos įvairios publikacijos, bendradarbiaujama su žiniasklaida, sukurtas projekto veiklas pristatantis filmas, projekto teritorijoje įdiegta vizualinė infrastruktūra ir kt.

Numatomi rezultatai

Pagrindiniai siekiami rezultatai yra susiję su perinčių didžiųjų baublių (ne mažiau kaip 20 porų) ir švygždų (iki 30 patinų) bei rudeninės migracijos metu apsistojančių pilkųjų gervių (daugiau kaip 1000 paukščių) populiacijų pagausėjimu. Tačiau šių rezultatų būtų galima tikėtis tik pilnai pasiekus šiuos kiekybinius planuojamų veiklų rezultatus:

 • pagal parengtą hidrologinio režimo atkūrimo techninį projektą hidrologinį režimą atkurti daugiau kaip 500 ha sauso durpyno ploto;
 • krūmus ir kitą sumedėjusią augaliją iškirsti ne mažiau kaip 200 ha užpelkėjusių durpyno plotų;
 • nendres išpjauti daugiau kaip 100 ha užpelkėjusių plotų;
 • krūmus ir kitą sumedėjusią augaliją iškirsti 200 ha, nendres - 20 ha sausų pelkės plotų, kuriuose vėluiau bus atkuriamas hidrologinis režimas;
 • automobilių eismą sumažinti didelėje rezervato teritorijos dalyje (maždaug tūkstantyje ha) užtveriant pravažiavimo į durpyną kelius;
 • pagerinti durpyną kertančių kelių kokybę užtikrinant efektyvesnę gaisrų prevenciją.

Viešinimo veiklos bus pradėtos sukuriant projekto svetainę ir išspausdinant projekto lankstinuką (1500 vnt.), kasmet bus leidžiami  sieniniai kalendoriai (500 vnt.); išleista brošiūra apie Tyrulių pelkę (2000 vnt.), taip pat sukurtas filmas apie Tyrulių pelkės gamtos vertę ir projekto pasiekimus. Projekto teritorijoje bus įrengti informaciniai stendai (5 vnt.), taip pat bus sukurta infrastruktūra lankytojams (2 apžvalgos bokštai). Projekto administravimo veiklas atliks patyrę projektų administravimo specialistai. Bus suformuotas projekto stebėsenos komitetas, kuris stebės projekto įgyvendinimą.

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.